Poradnik

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy przysługuje na podstawie przepisów art. 77–81 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 748 ze zm.), art. 10 i 26 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 170 ze zm.), art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofi arom działań wojennych (Dz.U. Nr 249, poz. 1824 ze zm.), art. 12a ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 982 ze zm.), art. 20 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 965 ze zm.) i art. 12 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. Nr 97, poz. 800 ze zm.).


2. Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu:

1) osoby mającej ustalone prawo do emerytury lub renty,
2) ubezpieczonego, w tym ubezpieczonego z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego,
3) osoby, która zmarła w okresie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego, przysługujących za okres
po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego lub ubezpieczenia wypadkowego,
4) osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, ale spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
5) cywilnej niewidomej ofi ary działań wojennych pobierającej świadczenia pieniężne,
6) osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
7) osoby pobierającej rentę socjalną,
8) osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej, powstałych w szczególnych okolicznościach,
9) osoby pobierającej rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej, powstałych w szczególnych okolicznościach,
10) osoby mającej ustalone prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
11) osoby mającej ustalone prawo do emerytury pomostowej,
12) członka rodziny osoby wymienionej w ppkt 1, 2, 9, 10, 11,
13) członka rodziny osoby wymienionej w ppkt 6, spełniającego warunki do uzyskania renty rodzinnej.

3. Członkami rodziny w rozumieniu ustawy są:

 • małżonek (wdowa i wdowiec),

 • rodzice w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające,

 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej,

 • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci niż wymienione w ppkt 3,

 • rodzeństwo,

 • dziadkowie,

 • wnuki,osoby, nad którymi ustanowiona została opieka prawna.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje również: pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, zwanych dalej podmiotem, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

4. Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu.

W przypadku, gdy osoba zmarła była uprawniona do emerytury lub renty i równocześnie była pracownikiem, zasiłek pogrzebowy

wypłaca się wyłącznie z tytułu emerytury lub renty.

W przypadku, gdy osoba zmarła:

 • pobierała świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny,

 • była członkiem rodziny osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny, spełniającym warunki

do renty rodzinnej,

 • pobierała rentę socjalną,

 • pobierała świadczenie dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych

Zasiłek pogrzebowy przysługuje wyłącznie wówczas, gdy prawo do tego zasiłku albo do świadczenia w wysokości zasiłku pogrzebowego

nie przysługuje z innego tytułu.

5. Wysokość zasiłku pogrzebowego ustala się w następujący sposób:

1) Jeżeli koszty pogrzebu zostały poniesione przez członka rodziny, zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4000 zł.

2) Jeżeli koszty pogrzebu zostały poniesione przez inną osobę niż członek rodziny albo przez podmiot, o którym mowa w pkt 3,

zasiłek przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż 4000 zł.

3) W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi pomiędzy

te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu. Każda osoba lub podmiot ubiegający się

o wypłatę zasiłku pogrzebowego wypełnia odrębny wniosek.

Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt Państwa, organizacji politycznej lub społecznej, lecz członek rodziny poniósł również

część jego kosztów, członkowi rodziny zasiłek przysługuje w wysokości podanej w ppkt 1.

6. Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.

7. Dokumentami wymaganymi do przyznania i wypłaty zasiłku pogrzebowego są:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego,

 • skrócony odpis aktu zgonu,

 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzonych

przez bank,

 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo – skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowody osobiste,

 • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom rentowym.

Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt Państwa, organizacji politycznej lub społecznej, wymagane jest dodatkowo zaświadczenie właściwego organu administracji publicznej lub organizacji stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu oraz rachunki kosztów częściowo poniesionych przez osobę występującą z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy

Dokumentacja

Dla większości z nas informacja o utracie bliskiej nam osoby jest szokiem. Często nie jesteśmy w stanie racjonalnie myśleć i podejmować decyzji. Dlatego znając ten problem przygotowaliśmy Państwu informator, który w tej ciężkiej chwili pomoże w organizacji pogrzebu.

JEŚLI ZGON NASTĄPI W DOMU

 1. Wezwać lekarza aby stwierdził zgon.

  1. Stwierdzenie zgonu – zasada ogólna. Jest zasadą, iż stwierdzenie zgonu oraz wystawianie karty zgonu powinien dokonać lekarz, który leczył chorego w jego ostatniej chorobie. Mowa tu o lekarzu, który jako ostatni, w okresie 30 dni poprzedzających zgon, udzielił choremu pomocy, najczęściej jest to lekarz rodzinny.

  2. Stwierdzenie zgonu – zasady szczególne. W przypadku, gdy lekarz rodzinny nie może stwierdzić zgonu obowiązek ten spoczywa na innym lekarzu. Dotyczy to sytuacji, gdy nie można ustalić, który z lekarzy udzielił jako ostatni pomocy zmarłemu lub, jeżeli lekarz rodzinny zamieszkuje w odległości większej niż 4 km od miejsca, w którym znajdują się zwłoki, albo z powodu choroby lub innych uzasadnionych przyczyn nie może dokonać oględzin zwłok w ciągu 12 godzin od chwili wezwania. W praktyce najczęściej lekarzem wzywanym do nagłego wypadku lub zachorowania jest lekarz pogotowia ratunkowego. Jeżeli przybędzie on na miejsce już po nastąpieniu zgonu, nie będzie właściwy do wystawienia karty zgonu. Powinien natomiast stwierdzić zgon w znaczeniu faktycznym i sporządzić dokument stwierdzenia zgonu. Dokument ten będzie podstawą do wystawienia karty zgonu dla innego właściwego lekarza. Jeżeli lekarz pogotowia wezwany do nagłego wypadku lub zachorowania zastał chorego jeszcze przy życiu i zdążył mu udzielić świadczenia leczniczego aczkolwiek nieskutecznie, a następnie pacjent zmarł, to lekarz ten będzie właściwym lekarzem do stwierdzenia zgonu i wystawienia karty zgonu.

 2. Jeżeli wybiorą Państwo Naszą firmę prosimy o kontakt telefoniczny, przewieziemy osobę zmarłą do chłodni.

 3. Jeżeli posiadacie Państwo zaświadczenie stwierdzenia zgonu musicie udać się do lekarza właściwego w celu otrzymania karty zgonu.

 4. Udać się z dowodem osobistym osoby zmarłej oraz kartą zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca zgonu, który wyda akt zgonu.

 5. W celu załatwienia wszelkich formalności pogrzebowych należy przynieść do Naszej firmy kartę zgonu, akt zgonu, dowód osobisty współmałżonka, NIP zmarłego oraz współmałżonka, legitymację ZUS zmarłego oraz współmałżonka. Po ustaleniu daty oraz godziny pogrzebu otrzymacie państwo zaświadczenie do kancelarii parafialnej zmarłego (jeśli zmarły jest osobą wierzącą), w której powiadomicie księdza o terminie pogrzebu. Jeśli zmarły nie należy do parafii Trójcy Przenajświętszej a chcecie Państwo, aby Msza święta odbyła się w kościele Trójcy Przenajświętszej, ksiądz w parafii zmarłego powinien sporządzić na naszym zaświadczeniu notatkę, iż wyraża zgodę na odprawienie Mszy świętej w kościele Trójcy Przenajświętszej.

 6. Z w/w zaświadczeniem udajemy się do parafii Trójcy Przenajświętszej aby okazać dokument zezwalający na odprawienie Mszy świętej w Kościele.

 7. Po zorganizowanym pogrzebie można się udać do ZUS w celu wypłaty zasiłku pogrzebowego. Jeżeli podpiszecie Państwo upoważnienie do załatwienia formalności w ZUS, wypełnimy niezbędną dokumentację, wówczas zasiłek pogrzebowy trafi na Państwa konto bankowe. Istnieje również możliwość, aby całość kosztów pogrzebowych została zrealizowana bezgotówkowo w ramach zasiłku pogrzebowego ZUS. Wówczas cały zasiłek pogrzebowy zostaje przelany na nasze konto, po potraceniu należności, pozostała kwota jest wypłacana osobie organizującej pogrzeb.

JEŚLI ZGON NASTĄPI W SZPITALU

 1. Zgłaszacie się Państwo do szpitala gdzie w ruchu chorych otrzymacie kartę zgonu.

 2. Z przygotowanym ubraniem dla zmarłego oraz z kartą zgonu należy udać się do prosektorium szpitalnego w celu przygotowania zmarłego do pogrzebu.

 3. Udać się z dowodem osobistym osoby zmarłej oraz kartą zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca zgonu który wyda akt zgonu.

 4. W celu załatwienia wszelkich formalności pogrzebowych należy przynieść do Naszej firmy kartę zgonu, akt zgonu, dowód osobisty współmałżonka, NIP zmarłego oraz współmałżonka, legitymację ZUS zmarłego oraz współmałżonka. Po ustaleniu daty oraz godziny pogrzebu otrzymacie państwo zaświadczenie do kancelarii parafialnej zmarłego (jeśli zmarły jest osobą wierzącą), w której powiadomicie księdza o terminie pogrzebu. Jeśli zmarły nie należy do parafii Trójcy Przenajświętszej a chcecie Państwo, aby Msza święta odbyła się w kościele Trójcy Przenajświętszej, ksiądz w parafii zmarłego powinien sporządzić na naszym zaświadczeniu notatkę, iż wyraża zgodę na odprawienie Mszy świętej w kościele Trójcy Przenajświętszej.

 5. Z w/w zaświadczeniem udajemy się do parafii Trójcy Przenajświętszej aby okazać dokument zezwalający na odprawienie Mszy świętej w Kościele.

 6. O zorganizowanym pogrzebie można się udać do ZUS w celu wypłaty zasiłku pogrzebowego. Jeżeli podpiszecie Państwo upoważnienie do załatwienia formalności w ZUS, wypełnimy niezbędną dokumentację, wówczas zasiłek pogrzebowy trafi na Państwa konto bankowe. Istnieje również możliwość, aby całość kosztów pogrzebowych została zrealizowana bezgotówkowo w ramach zasiłku pogrzebowego ZUS. Wówczas cały zasiłek pogrzebowy zostaje przelany na nasze konto, po potraceniu należności, pozostała kwota jest wypłacana osobie organizującej pogrzeb.